ARBEIDSFYSIOTHERAPIE

ARBEIDSFYSIO THERAPIE

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op werk-gerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd werkrelevant. Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving, waarbij gelet wordt op arbeids-gerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgeverrelevante problematiek en taakrelevante problematiek. Op basis van deze analyse wordt een interventieplan opgesteld en samen met de werknemer doorlopen.

Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren in zijn/haar werk.

WAAROM EEN ARBEIDSFYSIOTHERAPEUT?

De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel klachten aan het bewegingsapparaat zijn relevant voor werkgever en werknemer omdat zij de prestaties van de werknemer beïnvloeden. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut, die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de cliënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de mens en zijn/haar werkomgeving. De arbeidsfysiotherapeut is als deskundige bij uitstek in staat om de relatie tussen de klachten en de arbeidsbelasting te beoordelen. Daarmee sluit de arbeidsfysiotherapeutische aanpak aan bij de klachten, het gedrag en de werkomgeving. De meerwaarde hiervan is een efficiënte interventie !

VERGOEDING VAN ARBEIDSFYSIOTHERAPIE is identiek aan die van reguliere fysiotherapie. Uw aanvullende verzekering bepaalt het bedrag of aantal behandelingen dat wordt vergoed.

In veel gevallen is het zinvol om in aansluiting op de (arbeids)fysiotherapeutische behandeling het aangeleerde gedrag in de werksituatie te trainen. Op de pagina PREVENTIE EN COACHING tab. coaching leest u daar meer over. Betaling van deze diensten zal door de werkgever moeten plaatsvinden.